Stel cookie voorkeur in

Zorg

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school

De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig door middel van gemaakt werk, opdrachten, observaties en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observaties noteren zij in klassenmappen, waarin elke leerling vermeld staat. Ook worden observatielijsten en controlelijsten gebruikt. Op deze wijze ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en beoordelingsgegevens.  
Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) en De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). Deze toetsen zijn in een kalender aangetekend. Op verzoek kunt u deze kalender op school inzien.
 
Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren.
Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen met zwakke of juist goede resultaten.
 
Van elke leerling onstaat er zo in de loop der jaren een reeks gegevens, die opgenomen worden in het leerlingendossier. Het leerlingendossier is vrijwel geheel digitaal. 

Leerlingen met speciale behoeften

Iedere basisschool heeft te maken met leerlingen die zich de leerstof onvoldoende eigen kunnen maken of die de leerstof onvoldoende kunnen volgen. Sommige leerlingen hebben leerproblemen, terwijl andere leerlingen gedragsproblemen kunnen vertonen.
 
De leerkrachten moeten goed kunnen omgaan met de verschillen tussen leerlingen in een combinatiegroep. Hiervoor worden zij regelmatig geschoold. De Stichting Onderwijs Advies (OA) en de werkgroep Weer Samen Naar School (WSNS) in onze streek helpen ons daarbij. Ook onze lesmethoden zijn op combinatiegroepen ingesteld. De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Kinderen die moeite hebben met de leerstof krijgen extra hulp en extra oefenstof (remediërende opdrachten). Meer begaafde leerlingen krijgen uitdagende leerstof (verrijkingsstof) of een andere aanpak. Onderwijs op maat is een begrip dat we steeds verder uitbouwen.
 
Om de leerlingenzorg te coördineren is op De Leerwinkel een intern begeleider werkzaam. Zij heeft contacten met specialisten om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind. Zij adviseert en ondersteunt ook de leerkrachten. Soms is een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst (OA) of een observatie door de ambulant begeleider nodig om meer inzicht te krijgen in de behoeften van uw kind.

De Leerwinkel staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap. Als wij beslissen over toelating, houden wij er rekening mee of wij wel de nodige deskundigheid en mogelijkheden in huis hebben om het kind op een verantwoorde manier te begeleiden. Als wij besluiten tot toelating, zal er op basis van een contract en een plan van aanpak, dat in samenspraak met de ouders is opgesteld, gehandeld worden.