Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De school heeft twee officiële organen waarin ouders op structurele wijze op verschillende vlakken en vanuit verschillende invalshoeken zich bezighouden met de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

Aan elke school is volgens de wet een MR verbonden. De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van de school.
Het gaat de MR om het totale reilen en zeilen in de school. Een belangrijke taak van de MR is een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen.
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:
- Vertegenwoordigers van de ouders;
- Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel;
 
De MR vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en in het reglement.
De MR heeft twee soorten rechten: 
• instemmingsrecht 
• adviesrecht
 
Instemmingsrecht wil zeggen, dat toestemming van de MR nodig is voor het vaststellen/wijzigen van taken met betrekking tot onderwijs, bijvoorbeeld bij verandering van de schooltijden. Adviesrecht is een minder vergaande bevoegdheid. Het betreft hier zaken als personeel en de organisatie van de school.
 
Indien er een vacature is voor de medezeggenschapsraad, zult u per brief op de hoogte worden gesteld. De MR stelt het zeer op prijs, dat iedere ouder die dat wenst zich tot een van de MR- leden kan wenden voor informatie of opmerkingen.
 
De MR van De Leerwinkel bestaat uit:

Oudergeleding

  • Dhr. Sander Bergonje
  • Mw. Louise Pijnacker

Personeelsgeleding

  • Dhr. Maarten Graaff
  • Mw. Tamara Rotteveel
In de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad hebben vertegenwoordigers van de scholen van de Sophia Stichting zitting. Hier worden alle algemene zaken besproken die betrekking hebben op alle scholen van de Sophia Stichting. Frank van Leeuwen vertegenwoordigt voor De Leerwinkel de GMR.